Охорона довкілля

Збереження екологічного балансу є невід’ємною частиною успішного ведення бізнесу ДТЕК.

Компанія веде активну роботу щодо покращення екологічної ситуації в регіонах присутності та збереження довкілля для майбутніх поколінь. Ми докладаємо значних зусиль для мінімізації негативного впливу на довкілля на всіх стадіях виробничого процесу: від видобутку та збагачення вугілля до генерації й передавання електроенергії. Ці кроки повною мірою відповідають прагненню України дотримуватися європейських тенденцій у природоохоронній сфері.

 

Екологічна політика ДТЕК

Природоохоронна діяльність на підприємствах ДТЕК базується на Політиці ДТЕК з управління охороною довкілля (редакція 2.0), затвердженій 21.12.2012 р. генеральним директором Тімченком М. В.

Політика декларує:

 • місію системи управління ОД;
 • цілі реалізації політики з управління ОД;
 • принципи політики з управління ОД;
 • організацію процесів управління ОД.
Сталий розвиток / Охорона довкілля

Документ визначає довгострокові цілі Компанії в галузі екології:

 • запобігання й мінімізація негативного впливу на довкілля;
 • забезпечення єдиного підходу до управління охороною довкілля на всіх підприємствах ДТЕК на основі сучасної системи екологічного менеджменту;
 • створення ефективної системи моніторингу впливу на довкілля й управління екологічними ризиками та проблем;
 • забезпечення відповідності обладнання та процесів виробництва вимогам законодавства в галузі охорони довкілля.

Зараз триває актуалізація Політики ДТЕК з управління охороною довкілля.

У межах довгострокової стратегії Компанії до 2030 року визначено завдання у сфері охорони довкілля

Екологічна стратегія ДТЕК включає такі пріоритети:

 • функціонування та постійне вдосконалення системи екологічного менеджменту (СЕМ) згідно з вимогами стандарту ISO 14001 на всіх виробничих підприємствах ДТЕК;
 • модернізація та реконструкція обладнання, що забезпечує надійність енергопостачання й відповідність європейським екологічним нормам;
 • реалізація екологічних програм на підприємствах ДТЕК для дотримання встановлених законодавчих вимог.
Сталий розвиток / Охорона довкілля

Екологічний менеджмент

Питанням екологічного менеджменту в Компанії приділяють особливу увагу. У ДТЕК функціонує єдина система управління охороною довкілля відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Система екологічного менеджменту є частиною системи корпоративного управління та важливим елементом управління ризиками. Забезпечення єдиного підходу до управління охороною довкілля на всіх підприємствах Групи на основі такої системи позитивно впливає на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість ДТЕК.

Переваги впровадження ISO 14001: 

Впровадження екологічного стандарту ISO 14001 у ДТЕК здійснювалося в період 2008–2015 рр. У результаті, у Компанії було розроблено єдині корпоративні вимоги в галузі охорони довкілля, ідентифіковано екологічні аспекти та ризики, створено ефективну систему управління ними. Це дозволило закласти міцну основу для подальшої системної природоохоронної діяльності Компанії, використовувати інноваційні методи в управлінні охороною довкілля та постійно підвищувати екологічну результативність підприємств ДТЕК. На сьогодні 90% підприємств компанії — теплові електростанції, шахти, збагачувальні фабрики, підприємства нафтогазовидобування і вітроенергетики — сертифіковані та відповідають вимогам міжнародного стандарту ISO 14001.

У вересні 2015 року вийшла нова версія міжнародного стандарту ISO 14001:2015. На впровадження його вимог передбачено 3 роки. У компанії розпочато роботи зі впровадження нових вимог.

 

Інвестиції в охорону довкілля

Компанія інвестує кошти в оновлення обладнання та модернізацію технологічних процесів для зниження негативного впливу виробничої діяльності на довкілля. Основними напрямами в галузі охорони довкілля на підприємствах ДТЕК є: охорона атмосферного повітря (реконструкції електрофільтрів на ТЕС), охорона та раціональне використання водних ресурсів, охорона земель і поводження з відходами (нарощування золовідвалів, збільшення утилізації золошлаків, рекультивація породних відвалів тощо), оптимізація використання небезпечних речовин і матеріалів, збереження біорізноманіття та інші. Загальні витрати ДТЕК на природоохоронну діяльність за 2007–2015 рр. становлять 4,5 млрд грн.

Динаміка витрат ДТЕК на природоохоронну діяльність, млн грн

Сталий розвиток / Охорона довкілля

Охорона атмосферного повітря

Повноправне членство України в Енергетичному співтоваристві передбачає виконання підприємствами генерації вимог Директиви 2001/80/ЕС «Про обмеження викидів деяких забруднювальних речовин в атмосферу від великих установок спалювання» та Директиви 2010/75/ЕС «Про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення)». Для ДТЕК як лідера енергетичної галузі України це питання є одним із пріоритетних у галузі охорони довкілля.

У межах виконання Україною зобов’язань згідно з Договором про заснування Енергетичного співтовариства, 2015 року ДТЕК брав участь у робочих групах із координації виконання заходів, спрямованих на зниження рівня забруднення довкілля та імплементації вимог європейських Директив 2001/80/ЕС та 2010/75/ЕС, включно з питанням виконання Національного плану скорочення викидів основних забруднювальних речовин від великих установок спалювання. Реалізація Національного плану скорочення викидів забезпечить виконання вимог європейської Директиви 2010/75/ЕС до 2028 року (для твердих речовин і діоксиду сірки), а також до 2033 року (для оксидів азоту).

У межах Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом і його державами-членами, ДТЕК також бере участь у робочих групах при Міністерстві екології та природних ресурсів України щодо імплементації в природоохоронне законодавство України вимог низки інших європейських директив: Директиви 2003/87/ЕС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів; Директиви 2008/98/ЕС про відходи; Директиви 2009/147/ЕС про охорону диких видів птахів і Директиви 92/43/ЕС про охорону природного середовища проживання, дикої флори та фауни.

Середній показник зниження концентрації твердих частинок у відхідних газах — 22 рази.

Динаміка валових викидів основних забруднювальних речовин, тис. т:

Динаміка сумарних валових викидів тис. т:

Охорона й раціональне використання водних ресурсів

Загальний принцип управління водними ресурсами в компанії — їх економне й раціональне використання. Для забезпечення оптимального споживання води на виробничі потреби на підприємствах генерації використовуються оборотні системи охолодження основного та допоміжного обладнання, оборотні системи гідрозоловидалення (ГЗВ), системи повторного використання води. Раціональне споживання води на видобувних підприємствах забезпечується повторним використанням шахтних вод на виробничі потреби та функціонуванням системи оборотного водопостачання на збагачувальних фабриках. На дистрибуційних підприємствах ДТЕК Енерго вода використовується переважно на господарсько-питні потреби. Забір води здійснюється з мереж комунальних підприємств. Для раціонального її споживання проводять інструктажі персоналу, своєчасні ревізію та ремонт запірної арматури.

У межах виконання вимог Політики з управління охороною довкілля щодо зниження обсягів і покращення якісних показників скидів стічних вод, на підприємствах ДТЕК ведеться постійний контроль якості стічних вод, реалізуються проекти з модернізації очисних споруд, повторного використання стічних вод у технологічних циклах, очищення водоймищ-охолоджувачів від донних відкладень.

Загальний обсяг скидів виробничих стічних вод, млн куб. м

Сталий розвиток / Охорона довкілля

Поводження з відходами

У процесі роботи підприємств ДТЕК основний обсяг відходів (99,9%) припадає на великотоннажні відходи — гірську породу та золошлаки, які є безпечними відходами 4 класу. Збільшення обсягів їх використання є одним із ключових завдань Компанії.

Так, у вугільному блоці ДТЕК було розроблено програму поводження з твердими великотоннажними відходами, яка дозволила провести докладний аналіз поточного стану породних відвалів, оцінити ризики розміщення відходів на відвалах у період до 2030 року, здійснити огляд альтернативних варіантів використання породи. Крім того, було сформовано рекомендації, на підставі яких заплановано розробити стратегію поводження з відходами вуглевидобутку.

У блоці генерації ДТЕК для збільшення обсягів використання золошлакових матеріалів на всіх ТЕС Компанії розроблені та реалізуються Програми зі збільшення використання золи-винесення, шлаку та золошлаків на 2012–2020 роки.

У межах реалізації програм 2015 року проведено роботи зі встановлення системи сухого золовидалення на блоках № 5 і № 7 ДТЕК Бурштинська ТЕС, що дозволило збільшити обсяги утилізації золошлакових відходів підприємств. Здійснено реконструкцію під’їзної автодороги для відвантаження сухої золи ДТЕК Добротвірська ТЕС.

Одним із перспективних напрямів використання золошлаків ТЕС є дорожнє будівництво. Для збільшення використання золошлаків 2015 року бізнес-блоком Генерація розпочато реалізацію спільного проекту з організацією Спільнота соціально-відповідального бізнесу з використання золошлакових матеріалів у дорожньому будівництві. 2015 року Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М. П. Шульгіна розроблено «Методичні рекомендації щодо використання золошлакових матеріалів ДТЕК ДОБРОТВІРСЬКА ТЕС і ДТЕК БУРШТИНСЬКА ТЕС у дорожньому будівництві». Підготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво ділянок доріг у Новому Роздолі з використанням золошлаків. Заплановано будівництво дороги завдовжки 25,7 км.

Сталий розвиток / Охорона довкілля

Рекультивація земель

Значні запаси вугілля ДТЕК залягають у заплаві річки Самара та її приток. Виймання вугілля в таких умовах пов’язане з осіданням земної поверхні, затопленням і заболочуванням земель. У цих умовах актуальним є питання раціонального використання та охорони земельних ресурсів.

Основні заходи протидії негативному впливу проведення гірничих робіт у заплаві річки Самара:

Поряд із рекультивацією земель, підприємства ДТЕК також здійснюють компенсаційне висаджування лісу. Зокрема, 2015 року на підприємствах бізнес-блоку Вугілля виконано компенсаційне висаджування 13 га лісу замість підроблених лісових насаджень шахтоуправліннями ім. Героїв Космосу, Павлоградське, Тернівське ПрАТ «ДТЕК Павлоградвугілля».

ПрАТ «Нафтогазвидобування» провело технічну та біологічну рекультивацію 10,7 га земельних ділянок на майданчиках новопробурених свердловин №№ 11, 17, 23, 70 Семиренківського родовища.

 

Зелений офіс

1 жовтня 2011 року ДТЕК підтримав ініціативу Глобального договору ООН і почав впроваджувати принципи «Зеленого офісу» для зниження впливу на навколишнє природне середовище та формування соціально відповідальної моделі поведінки працівників.

Перший етап проекту реалізовано у 2011–2013 роках на базі корпоративного центру ДТЕК у Донецьку. Запущено роздільне збирання відходів для використання як вторинної сировини; організовано велостоянки; розроблено електронний навчальний курс «Зелений офіс ДТЕК»; виготовлено та розміщено інформаційні стенди для працівників. 2012 року компанія частково перейшла на закупівлю еко-матеріалів для офісу і випустила корпоративну еко-продукцію зі вторсировини.

У лютому 2016 року проект стартував у корпоративному центрі ДТЕК у Києві. Зокрема, тут використовуються регульовані системи подавання тепла, прилади обліку електроенергії та води. Закуплено енергоефективну офісну техніку з маркуванням «Energy Star». Розроблено заходи щодо зменшення обсягів використання паперу. Встановлено контейнери для роздільного збирання відходів і їх подальшої утилізації. В офісі розміщено тематичні стенди та плакати. Регулярно проводяться засідання еко-кіноклубу, тімбілдинги. Зекономлені кошти спрямовують у соціальні проекти ДТЕК, наприклад, на закупівлю дерев у межах щорічної акції «Зелене місто».

Впровадити принципи «Зеленого офісу» на всіх підприємствах ДТЕК заплановано до 2020 року. За час реалізації проект трансформувався в масштабнішу програму «Ощадливий офіс», що передбачає економію всіх можливих ресурсів. Раціональні ідеї пропонують самі працівники. Завдяки такому підходу компанії вже вдалося отримати економічний ефект на мільйони гривень. Наприклад, скоротити витрати на міжнародний зв’язок допомогло підключення до провайдерів, які надають ці послуги за вигіднішими тарифами. Автоматичний перехід комп’ютерів у режим сну підвищив енергоефективність на підприємствах ДТЕК.

Ініціативи щодо економії ресурсів заохочуються в межах Системи безперервного вдосконалення «Новатор», яка впроваджується в ДТЕК із 2013 року. Її мета полягає в підвищенні ефективності роботи компанії за рахунок розвитку потенціалу працівників, постійного покращення процесів, зниження втрат і підвищення якості продукції.